Εσωλογιστική κοστολόγηση

Παραγωγή

Περιέχει μηχανισμούς διαχείρισης Προδιαγραφών & Παραστατικών Παραγωγής, Φάσεων & Επεξεργασιών, Κοστολογικών στοιχείων (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα), Εντολών, Φύρας, Ημιετοίμων, Συμπαράγωγων, Υποπροϊόντων, Κοστολόγησης και Εκτυπώσεις

Εσωλογιστική Βιομηχανική Κοστολόγηση

Ολοκληρωμένος μηχανισμός για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, την ενημέρωση της αποθήκης κατ’ αξία για παραγωγές και αναλώσεις, καθώς και την ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής για παραγωγή, ανάλωση και γενικά βιομηχανικά έξοδα