Κοστολόγηση Εισαγωγών

Ξένο Νόμισμα (Διεθνείς Συναλλαγές)

Περιλαμβάνει αρχείο νομισμάτων και ισοτιμιών καθώς και δυνατότητα χρήσης 3 νομισμάτων ανά Συναλλαγή (τοπικό, συναλλαγής, συναλλασσομένου), υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών, Intrastat & Vies.

Κοστολόγηση Εισαγωγών & Εξαγωγών

Ολοκληρωμένος μηχανισμός κοστολόγησης με τήρηση Φακέλου Εισαγωγής (ή Εξαγωγής) στον οποίο εκτελείται κοστολόγηση πολλαπλών παραστατικών (πολλά Invoices στον ίδιο Φάκελο), γίνεται συνδυασμένη χρήση με τη διαχείριση Δαπανών (Ειδικές Συναλλαγές) και καταχωρούνται προβλέψεις. Ο καταμερισμός κοστολογικών στοιχείων γίνεται με ποικίλα κριτήρια (αξίας, βάρους, όγκου κλπ) και με «αξιακά» παραστατικά Αποθήκης.
Περιλαμβάνονται, επίσης οι διαδικασίες Intrastat & Vies

Διεθνείς Συναλλαγές

Ξένο Νόμισμα, Κοστολόγηση Πωλήσεων– Εξαγωγών, Κοστολόγηση Αγορών – Εισαγωγών, Intrastat