Λογισμικό Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων

Μισθοδοσία

Ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, απεριόριστες πρακτικά περίοδοι, ανοικτές χρήσεις, ημερολόγιο εργασίας, αναδρομικά, ΑΠΔ, αρχεία επικουρικών ταμείων, αρχείο τράπεζας, αποδείξεις πληρωμής, οικονομικές εκτυπώσεις (μισθοδοτική κατάσταση, κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ., εισφορές ασφαλιστικών ταμείων κτλ.), σύνδεση με γενική και αναλυτική λογιστική, κέντρα κόστους – εκτυπώσεις κέντρων κόστους, έντυπα προσωρινής δήλωσης και οριστικής Φ.Μ.Υ. Ε7.

Μισθοδοσία έως 30 εργαζόμενων

Ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, απεριόριστες πρακτικά περίοδοι, ανοικτές χρήσεις, αναδρομικά, ΑΠΔ, ταμεία, αποδείξεις πληρωμής, εκτυπώσεις

Μισθοδοσία έως 150 εργαζόμενων

Ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, απεριόριστες πρακτικά περίοδοι, ανοικτές χρήσεις, αναδρομικά, ΑΠΔ, ταμεία, αποδείξεις πληρωμής, εκτυπώσεις

Μισθοδοσία απεριορίστων Εργαζομένων

Ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, απεριόριστες πρακτικά περίοδοι, ανοικτές χρήσεις, αναδρομικά, ΑΠΔ, Ταμεία, αποδείξεις πληρωμής, εκτυπώσεις

Στατιστικές Αναλύσεις

Δημιουργία στατιστικών αναφορών και διαδικασιών που θα αναδείξουν όλους τους οικονομικούς δείκτες που χρειάζεται μια εταιρία για το επόμενο Στρατηγικό της βήμα προς την ανάπτυξη.

Report Generator - Advanced

Κεντρικό εργαλείο επεξεργασίας πληροφοριών (line report) με πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, με απεριόριστους συνδυασμούς μεταξύ τους, εισαγωγή παραμέτρων & συναρτήσεων και πλήρεις δυνατότητες χρήσης & ενσωμάτωσης SQL εντολών.

Report Generator - Templates

Ανοικτό εργαλείο κλήσης & προβολής πληροφοριών σε μορφή «οικονομικών αναφορών». Πλήρης ενσωμάτωση MS Office Applications (Word, Excel) για σχεδιασμό απ’ ευθείας με τα εργαλεία αυτά. Δυνατότητα κλήσης των line reports «μέσα» στα templates

Reporting Toolkit

Συνδυασμός ενοτήτων που περιέχει όλα τα reports της SoftOne (Χρεώνεται Single user)

Database designer – Fields

Προσθήκη απεριόριστου αριθμού πεδίων στη βάση δεδομένων της εφαρμογής, οποιασδήποτε κατηγορίας και δυνατότητα lookup οποιουδήποτε υφιστάμενου πίνακά της. Υποστηρίζεται επίσης η τοποθέτηση απεριόριστων string lists. Απόλυτη συμβατότητα με νέες εκδόσεις και αυτόματος συγχρονισμός της βάσης δεδομένων με έλεγχο της εφαρμογής. Ισότιμη διαχείριση των νέων πεδίων με τα defaults (αυτόματη συμμετοχή τους σε reports, σχεδιασμούς οθονών κλπ)

Database designer - Tables

Προσθήκη απεριόριστου αριθμού νέων πινάκων (αρχείων στη βάση δεδομένων) με οποιαδήποτε πεδία. Ισότιμη χρήση των νέων πινάκων με τις default εργασίες (εισαγωγή σε menu, σχεδιασμός οθονών, συμπεριφορά πεδίων) Εντυπωσιακή λειτουργική και χειριστική συμβατότητα με τους default πίνακες και τους μηχανισμούς version update της εφαρμογής (αυτόματος συγχρονισμός της βάσης δεδομένων με πλήρη έλεγχο)

Database designer - Objects

Δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων objects στο Soft1, ισότιμων με αυτά που περιέχονται στις κεντρικές εκδόσεις της εφαρμογής. Παρέχονται ενσωματωμένα τα ίδια εργαλεία ανάπτυξης με αυτά της γραμμής ανάπτυξης της SoftOne (κατασκευή objects, dialog objects, report objects κλπ)

Script Engines (VB, Java etc)

Δυνατότητα συγγραφής κώδικα σε οποιαδήποτε φόρμα εργασίας της εφαρμογής είτε αφορά SoftOne, είτε Custom πίνακες με χρήση Visual Basic είτε Java (οποιαδήποτε). Απόλυτη ελευθερία στη δόμηση λογικών διαδικασιών, ελέγχων, συμπεριφορών, κλήση εξωτερικών εφαρμογών κλπ. Πλήρης τεκμηρίωση των διαθεσίμων events της εφαρμογής

Script Builder-Σενάρια Ροών

Γλώσσα script παραγωγής SoftOne για κατασκευή batch εργασιών – ισότιμων με τις default της εφαρμογής. Ανάγνωση και επεξεργασία πινάκων εξωτερικών ή της εφαρμογής,δημιουργία παραστατικών,σύνδεση με e-Applications, περιφερειακά συστήματα, εργαλεία μεταφοράς δεδομένων κλπ.

Επίσης, γενικός μηχανισμός δημιουργίας σεναρίων μετασχηματισμού δεδομένων με οπτικό σχεδιασμό, σημαντικά απλούστερο των S1 scripts (τα οποία πάντως μπορούν να μετέχουν του μηχανισμού). Τα σενάρια μπορούν να εκτελούνται με επιλογή πάνω στα ευρετήρια και το μενού ή με button πάνω στις προβολές.

ALERT System

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που ανιχνεύει οποιοδήποτε συμβάν σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής και κινητοποιεί ένα, μέρος ή όλα τα ακόλουθα μέσα: μηνύματα οθόνης (προειδοποιητικά ή απαγορευτικά), e-mail, sms ή wrap messages σε κινητά τηλέφωνα, batch ή/και εκτελεί αυτοματοποιημένες εργασίες, VB ή Java Scripts, SQL commands, Scheduling Tasks κλπ

QlikView Run Time

Ενότητα που επιτρέπει την εκτέλεση σεναρίων QlikView ενσωματωμένων στην εφαρμογή.

Customization Run Time Rights

Χρήση ευρετηρίων, advanced reports, templates και όλων των customizations χωρίς εγκατάσταση των σχετικών σχεδιαστικών εργαλείων

SoftOne Customization Toolkit

Συνδυασμός ενοτήτων που περιέχει όλα τα customization tools της SoftOne: Ελεύθερα πεδία & αθροιστές, Σχεδιασμός Οθονών, Database designer Fields – Tables - Objects, Script Engines (VB, Java etc), Script Builder-Σενάρια ροών, Working Forms, ALERT System. (Χρεώνεται Single user)

Αναπροσαρμογή Παγίων

Πάγια

Υπολογισμός Αποσβέσεων και Εκτυπώσεις. Οι εγγραφές Πράξεων Παγίων (Αγορές, Πωλήσεις, Επεκτάσεις, Κέρδη, Ζημίες, Αποσβέσεις, Αναπροσαρμογή Παγίων ) ενημερώνουν Γενική Λογιστική.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Χαρακτηρισμός εγγραφών κατά Ε.Γ.Λ.Σ ή/και Δ.Λ.Π. (I.A.S.) και έκδοση ειδικών Ισοζυγίων, καρτελών, ημερολογίων και εκτυπώσεων αντίστοιχα.

Εσωλογιστική κοστολόγηση

Παραγωγή

Περιέχει μηχανισμούς διαχείρισης Προδιαγραφών & Παραστατικών Παραγωγής, Φάσεων & Επεξεργασιών, Κοστολογικών στοιχείων (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα), Εντολών, Φύρας, Ημιετοίμων, Συμπαράγωγων, Υποπροϊόντων, Κοστολόγησης και Εκτυπώσεις

Εσωλογιστική Βιομηχανική Κοστολόγηση

Ολοκληρωμένος μηχανισμός για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, την ενημέρωση της αποθήκης κατ’ αξία για παραγωγές και αναλώσεις, καθώς και την ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής για παραγωγή, ανάλωση και γενικά βιομηχανικά έξοδα

Κοστολόγηση Εισαγωγών

Ξένο Νόμισμα (Διεθνείς Συναλλαγές)

Περιλαμβάνει αρχείο νομισμάτων και ισοτιμιών καθώς και δυνατότητα χρήσης 3 νομισμάτων ανά Συναλλαγή (τοπικό, συναλλαγής, συναλλασσομένου), υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών, Intrastat & Vies.

Κοστολόγηση Εισαγωγών & Εξαγωγών

Ολοκληρωμένος μηχανισμός κοστολόγησης με τήρηση Φακέλου Εισαγωγής (ή Εξαγωγής) στον οποίο εκτελείται κοστολόγηση πολλαπλών παραστατικών (πολλά Invoices στον ίδιο Φάκελο), γίνεται συνδυασμένη χρήση με τη διαχείριση Δαπανών (Ειδικές Συναλλαγές) και καταχωρούνται προβλέψεις. Ο καταμερισμός κοστολογικών στοιχείων γίνεται με ποικίλα κριτήρια (αξίας, βάρους, όγκου κλπ) και με «αξιακά» παραστατικά Αποθήκης.
Περιλαμβάνονται, επίσης οι διαδικασίες Intrastat & Vies

Διεθνείς Συναλλαγές

Ξένο Νόμισμα, Κοστολόγηση Πωλήσεων– Εξαγωγών, Κοστολόγηση Αγορών – Εισαγωγών, Intrastat

CRM - Sales & Marketing

Ολοκληρωμένη διαχείριση πελατειακών σχέσεων για τις ανάγκες των τμημάτων πωλήσεων και marketing. Αξιοποιεί τις ήδη καταχωρημένες πληροφορίες από τις υπόλοιπες ενότητες, ενημερώνοντας το χρήστη για τη συγκεντρωτική εικόνα του πελάτη. Περιλαμβάνει Διαχείριση επαφών-Λογαριασμών, Ενεργειών Πωλήσεων (Business Processes), Ευκαιριών Πώλησης καθώς και διαχείριση Ενεργειών Marketing

Βελτιώνει άμεσα:

Την Λειτουργία της επιχείρησης:
- Οργάνωση τμημάτων Πώλησης και Marketing
- Συστηματική καταχώριση και παρακολούθηση ενεργειών
- Διευκόλυνση προγραμματισμού & συνεργασίας μεταξύ στελεχών

Τις σχέσεις με πελάτες:
- Άμεση ενημέρωση για όλα τα θέματα των πελατών , οικονομικά στοιχεία ,προωθητικές ενέργειες, ειδικές προσφορές κλπ

Την Εταιρική Εικόνα:
- Κοινή διαχείριση πληροφορίας σε κάθε επικοινωνία με όλους τους συναλλασσομένους
- Άμεση εξυπηρέτηση πελάτη

Την Παραγωγικότητα των εργαζομένων:
- Κοινή διαχείριση πληροφορίας στα τμήματα Πώλησης & Marketing
- Άμεση ενημέρωση για κατάσταση ενεργειών
- Αποτίμηση και απολογισμός για έγκαιρη αντίδραση και διορθωτικές ενέργειες
- Λήψη αποφάσεων βασισμένων σε αξιόπιστα στοιχεία

Λογισμικό Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων

---