Αναπροσαρμογή Παγίων

Πάγια

Υπολογισμός Αποσβέσεων και Εκτυπώσεις. Οι εγγραφές Πράξεων Παγίων (Αγορές, Πωλήσεις, Επεκτάσεις, Κέρδη, Ζημίες, Αποσβέσεις, Αναπροσαρμογή Παγίων ) ενημερώνουν Γενική Λογιστική.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Χαρακτηρισμός εγγραφών κατά Ε.Γ.Λ.Σ ή/και Δ.Λ.Π. (I.A.S.) και έκδοση ειδικών Ισοζυγίων, καρτελών, ημερολογίων και εκτυπώσεων αντίστοιχα.