Μισθοδοσία

Ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, απεριόριστες πρακτικά περίοδοι, ανοικτές χρήσεις, ημερολόγιο εργασίας, αναδρομικά, ΑΠΔ, αρχεία επικουρικών ταμείων, αρχείο τράπεζας, αποδείξεις πληρωμής, οικονομικές εκτυπώσεις (μισθοδοτική κατάσταση, κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ., εισφορές ασφαλιστικών ταμείων κτλ.), σύνδεση με γενική και αναλυτική λογιστική, κέντρα κόστους – εκτυπώσεις κέντρων κόστους, έντυπα προσωρινής δήλωσης και οριστικής Φ.Μ.Υ. Ε7.

Μισθοδοσία έως 30 εργαζόμενων

Ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, απεριόριστες πρακτικά περίοδοι, ανοικτές χρήσεις, αναδρομικά, ΑΠΔ, ταμεία, αποδείξεις πληρωμής, εκτυπώσεις

Μισθοδοσία έως 150 εργαζόμενων

Ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, απεριόριστες πρακτικά περίοδοι, ανοικτές χρήσεις, αναδρομικά, ΑΠΔ, ταμεία, αποδείξεις πληρωμής, εκτυπώσεις

Μισθοδοσία απεριορίστων Εργαζομένων

Ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, απεριόριστες πρακτικά περίοδοι, ανοικτές χρήσεις, αναδρομικά, ΑΠΔ, Ταμεία, αποδείξεις πληρωμής, εκτυπώσεις