Υπηρεσίες

H Υπηρεσίες που παρέχει η Info Trace σε μια επιχείρηση αναλύονται σε τρεις βασικούς άξονες, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή υλοποίηση και εξυπηρέτηση του έργου που αναλαμβάνει στην εκάστοτε εταιρεία.

Τα τρία βασικά τμήματα είναι:

Η επιχείρηση

1. Καταγραφή Αναγκών – Απαιτήσεων
2. Εγκατάσταση των συστημάτων πληροφορικής με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αλλά και με ένα πολύ προσιτό σε όλους κόστος
3. Τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών ή οποιασδήποτε τεχνικής υποστήριξης χρειαστείτε.

Τελικοί Χρήστες

Η Info Trace δίνει μεγάλη προσοχή στην εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης. Κάθε τμήμα, εκπαιδεύεται ξεχωριστά ανάλογα με τις απαιτήσεις του.

1. Πωλητές – η καρδιά της εταιρίας.
Παρέχετε πλήρης εκπαίδευση στην εφαρμογή της εκάστοτε επιχείρησης, δίνοντας τους τις απαραίτητες πληροφορίες για την αύξηση των πωλήσεων. (Στατιστικά στοιχεία, αναφορές, δείκτες)
2. Τελικοί Χρήστες Τμημάτων
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης όλοι οι χρήστες θα έχουν εξειδικευτεί στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος και της κάλυψης των αναγκών της εταιρείας.
3. Μηχανογράφηση.
Εξειδικευμένη εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανογράφησης και παροχή έντυπου υλικού για κατανόηση και σωστή συντήρηση του έργου.

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες της Info Trace και η μεθοδολογία υλοποίησής τους είναι εκείνα τα συστατικά που την κάνουν να διακρίνεται. Για την υλοποίηση της εφαρμογής στηριζόμαστε σε 3 βασικούς άξονες που βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση του έργου, α) Τεχνική Μελέτη Έργου – Ανάλυση Απαιτήσεων, β) Εκπαίδευση , γ) Τεχνική υποστήριξη.

Α.1. Τεχνική Μελέτη - Ανάλυση Απαιτήσεων

Η τεχνική μελέτη απαντάει στα εξής βασικά ερωτήματα:
• Αντικείμενο – Δραστηριότητα Εταιρίας
• Ιδιαιτερότητες στη Λειτουργία της Επιχείρησης
• Προϋπολογισμός - Budget
• Επιθυμητός Χρόνος Υλοποίησης και Παράδοσης
• Σημεία Εγκατάστασης, Τοπολογική Μορφή (Εργοστάσια, Υποκαταστήματα, κλπ)
• Διάφορα Εμπλεκόμενα Μηχανογραφικά Συστήματα
• Απαιτούμενος Εξοπλισμός, Κατάσταση Υπάρχοντος Εξοπλισμού
• Ιδιαιτερότητες Χρηστών
• Τρίτα Μέρη που πρέπει να Χρησιμοποιούν το Σύστημα (Οικονομικοί Σύμβουλοι, Διαχειριστές, Λογιστές, Μηχανογράφοι ,κλπ)
• Προσδοκώμενα Άμεσα Αποτελέσματα
• Μελλοντικές Επεκτάσεις και Απαιτήσεις

Α.2. Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Έργου

Η Μελέτη Έργου που συντάσσει η Info Trace καταγράφει και αξιολογεί πεδία όπως:
• Μηχανογραφικό σύστημα σε λειτουργία
• Έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικής εγκατάστασης Ηardware
• Έλεγχος αρχείων δεδομένων

Γίνεται επίσης :
• Καταγραφή Απαιτήσεων - Αναγκών
• Ανάλυση Επιχειρηματικών Αναγκών και Στατιστικών Αναφορών
• Καταγραφή Απαιτήσεων Μηχανογράφησης
• Υποβάλλονται προτάσεις αναβάθμισης της μηχανογραφικής εγκατάστασης.

Στη Μελέτη Έργου περιλαμβάνονται αναλυτικά:
• Σκοπιμότητα Έργου
• Στόχοι (Επαναχάραξη Στόχου)
• Σχεδιασμός Προδιαγραφών Υλοποίησης Μηχανογραφικού Συστήματος
• Οργάνωση Έργου
• Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα
• Καθορισμός Υπευθύνων
• Τρόποι Επικοινωνίας
• Φόρμες Ελέγχου Πορείας Έργου (Αναλυτική Ενημέρωση)
• Εκτίμηση Αποτελεσμάτων

Β. Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση γίνεται βάση χρονοδιαγράμματος στα τμήματα ή χρήστες που έχουμε συμφωνήσει, στον χώρο σας ή σε διαμορφωμένο χώρο της εταιρίας μας.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο βασικές φάσεις για καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής και της διαδικασίας που έχει σχεδιαστεί.

Σε πρώτη φάση, ο χρήστης εκπαιδεύεται στο καθαρά διαδικαστικό κομμάτι της εφαρμογής, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, μέχρι να διαπιστωθεί ότι είναι έτοιμος για την Πλήρη ανεξαρτητοποίηση του.

Σε δεύτερη φάση του υποδεικνύονται οι εκτυπώσεις ελέγχου και οι στατιστικές εκτυπώσεις που θα ζητηθούν από την διοίκηση ή από κάποιο άλλο τμήμα.

Επίσης γίνεται εκπαίδευση στους οικονομικούς δείκτες της εφαρμογής ,ώστε να γνωρίσει την πλήρη φιλοσοφία του μηχανογραφικού συστήματος.

Τον έλεγχο της ποιότητας της εκπαίδευση και της εκβάθυνσης αυτής καθορίζεται από τον Project manager από πλευράς Info Trace και του υπευθύνου της εταιρείας.

Γ. Τεχνική Υποστήριξη

Η Τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από την Info Trace, υποστηρίζει την πλήρη τηλεφωνική υποστήριξη αλλά και την άμεση λύση επείγοντος θέματος ακόμα και μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του πελάτη και πάντα από ασφαλή γραμμή. Πάντα διασφαλίζουμε την εχεμύθεια και την διακριτικότητα στην συνεργασίας μας.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

H Info Trace παρέχει Τηλεφωνική Υποστήριξη σε όλους τους πελάτες της που έχουν συμβόλαιο συντήρησης σε ισχύ.

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας που παρέχει είναι η άμεση επίλυση κάθε μικρότερου ή μεγαλύτερου προβλήματος, δυσλειτουργίας, κακού χειρισμού, εμπλοκής κλπ που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη χρήση των εφαρμογών.

Παρέχετε επίσης Τηλε-υποστήριξη (ON LINE HELP).

Πιο αναλυτικά η Info Trace μέσω της τηλεφωνικής Υποστήριξης σας παρέχει:
1.Την παροχή χειριστικών διευκρινήσεων
3.Την συντήρηση των εφαρμογών και την παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη μηχανογράφηση
4.Την παραγγελία κατασκευής πρόσθετων εκτυπώσεων και σχεδίασης εντύπων

Το τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης της Info Trace στελεχώνεται από έμπειρους πιστοποιημένους τεχνικούς με γνώση σε βάθος του συνόλου των εφαρμογών που προσφέρει.

Παρέχεται τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το τηλεφωνικό μας κέντρο καθώς και άμεσα στο κινητό τηλέφωνο του εκάστοτε Project Manager που έχει αναλάβει την επιχείρηση σας.